content

Projektom ClimaUrbanKošice zlepšujeme mestskú klímu

Zmena klímy je globálny problém, ale jej extrémne dopady sú prevažne lokálne –  vlny horúčav, záplavy, búrky, suchá, nárast priemerných teplôt či rýchle zmeny tepelných extrémov. Mesto Košice chce projektom s názvom „Mesto Košice reaguje na zmenu klímy – spoločne dosiahneme viac (ClimaUrbanKosice)“ pripraviť opatrenia na zmiernenie dôsledkov zmeny klímy, zvýšiť odolnosť voči extrémnym dopadom zmeny klímy, a zlepšiť tak ochranu zdravia či vytvoriť lepšie biodiverzné prostredie na život.

Týmto projektom z pohľadu mitigácie dosiahneme najmä znižovanie emisií skleníkových plynov a hlavne snahu spomaliť otepľovanie. Z pohľadu adaptácie sa chce mesto Košice lepšie pripraviť na dôsledky klimatickej zmeny, ako sú vlny horúčav, záplavy či suché obdobia. Hlavným cieľom projektu je zaviesť systematické plánovanie a implementáciu opatrení na zmiernenie zmeny klímy a adaptačných opatrení v meste Košice prostredníctvom komplexného Akčného plánu na zmiernenie a prispôsobenie sa zmene klímy.

Mesto Košice sa vydalo cestou správnej mestskej klimatickej politiky s cieľom dosiahnuť konkrétne mitigačné a adaptačné klimatické opatrenia. Spolu s MČ Košice-Západ realizuje mesto Košice pilotný projekt ClimaUrbanKošice z pohľadu tvorby novej klimatickej stratégie mesta. Realizujeme územne koncentrovaný projekt, ktorého cieľom je aj vytvorenie environmentálneho centra so zameraním na edukáciu a zmeny vzorcov správania sa obyvateľov mesta Košice vo vzťahu ku klimatickej problematike.

  • V rámci aktivity č. 2 Magistrát mesta Košice bude aplikovať 5 klimatických opatrení: modernizácia osvetlenia, zateplenie strešného plášťa, fotovoltický systém, dažďová záhrada, retenčná nádoba na zlepšenie hospodárenia s dažďovou vodou. Dažďová vodná záhrada – predložený koncept riešenia sleduje zlepšenie odtokových pomerov dažďovej vody z daných plôch, spomalenie odvádzania povrchových vôd a tým odľahčenie dažďovej kanalizácie v danom území. Druhým aspektom je zlepšenie pobytovej mikroklímy podstrešných priestorov budovy Magistrátu. Tretím dôležitým aspektom je estetické riešenie vizuálneho vnímania budovy Magistrátu začlenením solitérnych drevín do konceptu so zámerom revitalizovať daný priestor.
  • Aktivitou č. 3 Ťahanovská vodná záhrada aplikuje 4 klimatické opatrenia: kaskáda jazierok na zachytávanie dažďovej vody, vsakovacie prvky na vsakovanie dažďovej vody zo spevnených plôch s filtračnou jednotkou, fontána, dva vodné postrekovače.
  • Aktivitou č. 4 Medzigeneračné komunitné centrum Laborecká 2, ktorú realizuje Partner 1 projektu (MČ Košice – Západ) zahŕňa 9 klimatických opatrení: tepelná izolácia budovy, tepelná izolácia strechy, výmena okien a dverí za tie s nízkou priepustnosťou slnečného žiarenia, výmena osvetľovacích prvkov za ekonomicky úspornejšie, hydraulická a ekvitermná regulácia vykurovacieho systému, extenzívna vegetačná zelená strecha o výmere cca 500m², svetlé a reflexné prvky na verejných budovách, zriadenie dažďovej záhrady, retenčná nádoba na lepšie hospodárenie a zachytávanie dažďovej vody.
  • Aktivitou č. 5 Environmentálne centrum, ktorú realizuje Partner 1 projektu (MČ Košice – Západ) bude dosiahnutie špecifického opatrenia: informačno-komunikačnej kampane prostredníctvom webovej stránky, médií a sociálnych médií. Envirocentrum poskytne edukačné a náučné aktivity pre návštevníkov medzigeneračného centra.
  • Vrámci aktivity č. 6 s názvom „Informovanie a publicita“ sme úspešne zorganizovali vlastnú online konferenciu k projektu, na ktorej sa zúčastnilo 22 ľudí.  Vytvorili sme projektovú web stránku. Ku koncu roka 2022 je plánovaný profesionálny seminár expertov pre danú problematiku, ktorí zhodnotia rozpracovanosť a stav akčného plánu a projektu ako celku. V jari 2024 na záverečnej konferencii k projektu odprezentujeme akčný plán a skúsenosti s jeho implementáciou. Zhodnotíme dosiahnuté míľniky, aktivity a merateľné ukazovatele projektu.

Projektové aktivity sú zamerané na tieto cieľové skupiny: obyvatelia mesta Košice; obyvatelia príslušných mestských častí; externí klienti/občania (vrátane najzraniteľnejších skupín z hľadiska dopadov klimatických zmien – seniori a zdravotne postihnuté osoby),  a tiež zamestnanci magistrátu mesta Košice. Projekt prinesie konečným užívateľom zlepšenie environmentálnych životných podmienok a ochranu ich zdravia.

Projekt je realizovaný v partnerstve medzi Mestskou časťou Košice – Západ a mestom Oslo. Prijímateľom projektového grantu je mesto Košice.

Viac ako 90 % investičných opatrení Projektu je realizovaných na území mestskej časti Košice-západ. Výber aktivít a opatrení bol robený s ohľadom na adaptačnú kapacitu a citlivosť na dopady klimatických zmien v súlade so Stratégiou adaptácie na rast frekvencie a intenzity vĺn horúčav.

Partnerstvo s mestom Oslo je navrhnuté tak, aby čerpalo zo skúseností svetového lídra v zavádzaní inovatívnych postupov v environmentálnej politike, znižovaní emisií CO2 a prispôsobovaní sa klimatickým zmenám. Oslo ako Európske zelené hlavné mesto 2019 úspešne zrealizovalo množstvo projektov, ktoré môžu byť užitočnou inšpiráciou pre Košice v aplikovaní opatrení pre zníženie dopadov zmeny klímy.