content

Spustili sme verejné obstarávanie na obnovu budovy na ulici Laborecká 2

Názov zákazky: Zlepšenie tepelnotechnických vlastností obalových konštrukcií a redukcia uhlíkovej stopy objektu na Laboreckej č. 2 v Košiciach

Dňa 03.02.2022 Partner 1 projektu MČ – Košice-Západ vyhlásil verejnú súťaž na zhotoviteľa zákazky s názvom: Zlepšenie tepelnotechnických vlastností obalových konštrukcií a redukcia uhlíkovej stopy objektu na Laboreckej č. 2 v Košiciach.

Predmetom zákazky sú stavebné úpravy na zlepšenie tepelnotechnických vlastností obalových konštrukcií a redukciu uhlíkovej stopy objektu na Laboreckej 2 v Košiciach zateplením objektu, výmena všetkých nevyhovujúcich výplní otvorov t.j. okien, zasklených stien a dverí, bezbariérového vstupu, novými vrstvami podlahy na teréne a nášľapnými vrstvami keramickej dlažby a vinylovej podlahy a zelenej strechy s extenzívnou zeleňou.

Elektronický prístup k súťažným podkladom a ostatným dokumentom:
Link: https://www.ezakazky.sk/mckosicezapad/index.cfm?module=customer&page=showProfile&ItemID=14137571