Košice

Spoločným úsilím k zelenej, konkurencieschopnej a inkluzívnej Európe

KOŠICE

Projekt „Mesto Košice reaguje na zmenu klímy – spoločne dosiahneme viac (ClimaUrbanKosice)“

O projekte

Projekt „Mesto Košice reaguje na zmenu klímy – spoločne dosiahneme viac (ClimaUrbanKosice)“ získal grant z Nórska v sume 1.182.000 €. Projekt bol spolufinancovaný v sume 209.000 € zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.

Hlavným cieľom projektu je vytvorenie komplexnej platformy pre plánovanie a implementáciu opatrení na zmiernenie a prispôsobenie sa zmene klímy v Košiciach prostredníctvom komplexného „akčného plánu“. Prispieť tak k zmierneniu nepriaznivých dôsledkov zmeny klímy, znížiť zraniteľnosť a zvýšiť adaptívnu schopnosť prírodných a človekom vytvorených systémov voči aktuálnym alebo očakávaným negatívnym dôsledkom zmeny klímy na našom území a zvýšiť povedomie v oblasti zmeny klímy.

Opis projektu

V rámci tohto projektu plánujeme vykonať mitigačné a adaptačné opatrenia, ktoré budú tvoriť len malú časť v pomyselnej mozaike opatrení, ktoré je potrebné vykonať s cieľom znížiť „našu zranitelnosť“. Zmena klímy je síce globálny problém, ale jej extrémne dopady sú prevažne lokálne. Je preto veľmi dôležité aktívne pôsobenie lokálnej verejnej správy. Práve ona má byť lídrom v danej lokalite a musí brať do úvahy zmenu klímy pri svojich strednodobých či dlhodobých strategických rozvojových zámeroch, ale aj pri svojich každodenných činnostiach a rozhodnutiach. Kľúčovým dokumentom pre strategické klimatické plánovanie mesta Košice bude „akčný plán“.

Aktivity projektu

1. Akčný plán
2. Budova MMK a priľahlé verejné priestranstvá
3. Ťahanovská vodná záhrada
4. Medzigeneračné komunitné centrum Laborecká 2
5. Enviromentálne centrum
6. Propagácia a informovanosť

Výstupy projektu

Vytvorenie komplexného jednotného dokumentu „akčný plán“ pre strategické klimatické plánovanie mesta Košice. Zníženie emisií CO2 o 2202,4 ton za 6 rokov a zrealizovať 20 klimaticky orientovaných opatrení realizovaných v intraviláne mesta Košice.

Aktuality

Spustili sme verejné obstarávanie na obnovu budovy na ulici Laborecká 2

Názov zákazky: Zlepšenie tepelnotechnických vlastností obalových konštrukcií a redukcia uhlíkovej stopy objektu na Laboreckej č. 2 v Košiciach

(viac…)

Čítaj viac ->


Projektom ClimaUrbanKošice zlepšujeme mestskú klímu

Zmena klímy je globálny problém, ale jej extrémne dopady sú prevažne lokálne –  vlny horúčav, záplavy, búrky, suchá, nárast priemerných teplôt či rýchle zmeny tepelných extrémov. Mesto Košice chce projektom s názvom „Mesto Košice reaguje na zmenu klímy – spoločne dosiahneme viac (ClimaUrbanKosice)“ pripraviť opatrenia na zmiernenie dôsledkov zmeny klímy, zvýšiť odolnosť voči extrémnym dopadom zmeny klímy, a zlepšiť tak ochranu zdravia či vytvoriť lepšie biodiverzné prostredie na život.

(viac…)

Čítaj viac ->


Úvodná online konferencia projektu ClimaUrbanKošice

ClimaUrbanKošice. Mesto Košice reaguje na zmenu klímy – spolu dokážeme viac.

Čítaj viac ->


Granty

Nórske granty predstavujú príspevok Nórska k zelenej, konkurencieschopnej a inkluzívnej Európe. Nórsko prostredníctvom Nórskych grantov prispieva k znižovaniu ekonomických a spoločenských rozdielov a k posilňovaniu vzájomných vzťahov s prijímateľskými štátmi v strednej a východnej Európe a v Pobaltí. Nórsko úzko spolupracuje s EÚ prostredníctvom Dohody o Európskom hospodárskom priestore (EHP). Spoločne s inými donormi poskytlo Nórsko postupne v rokoch 1994 až 2014 prostredníctvom grantových schém 3,3 miliardy eur. Nórske granty sú financované výlučne Nórskom a sú dostupné v krajinách, ktoré sa pripojili k EÚ po roku 2003. Na obdobie 2014 – 2021 dosahujú Nórske granty 1,25 miliardy eur. Prioritami tohto obdobia sú:

  • Inovácie, výskum, vzdelávanie a konkurencieschopnosť
  • Sociálna inklúzia, zamestnanosť mladých a odstraňovanie chudoby
  • Životné prostredie, energia, zmena klímy a nízko uhlíkové hospodárstvo
  • Kultúra, občianska spoločnosť, dobré spravovanie a základné práva
  • Spravodlivosť a vnútorné záležitosti Všetky projekty sú vo výške 15% spolufinancované zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.

 

Ak sa chcete dozvedieť viac o programoch a projektoch financovaných z Nórskych grantov na Slovensku, navštívte stránku www.norwaygrants.sk .

Prijímateľ grantu

Partneri