content

O projekte

Projekt „Mesto Košice reaguje na zmenu klímy – spoločne dosiahneme viac (ClimaUrbanKosice)“ získal grant z Nórska v sume 1.182.000 €. Projekt bol spolufinancovaný v sume 209.000 € zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.

Hlavným cieľom projektu je vytvorenie komplexnej platformy pre plánovanie a implementáciu opatrení na zmiernenie a prispôsobenie sa zmene klímy v Košiciach prostredníctvom komplexného „akčného plánu“. Prispieť tak k zmierneniu nepriaznivých dôsledkov zmeny klímy, znížiť zraniteľnosť a zvýšiť adaptívnu schopnosť prírodných a človekom vytvorených systémov voči aktuálnym alebo očakávaným negatívnym dôsledkom zmeny klímy na našom území a zvýšiť povedomie v oblasti zmeny klímy.

Opis projektu

V rámci tohto projektu plánujeme vykonať mitigačné a adaptačné opatrenia, ktoré budú tvoriť len malú časť v pomyselnej mozaike opatrení, ktoré je potrebné vykonať s cieľom znížiť „našu zranitelnosť“. Zmena klímy je síce globálny problém, ale jej extrémne dopady sú prevažne lokálne. Je preto veľmi dôležité aktívne pôsobenie lokálnej verejnej správy. Práve ona má byť lídrom v danej lokalite a musí brať do úvahy zmenu klímy pri svojich strednodobých či dlhodobých strategických rozvojových zámeroch, ale aj pri svojich každodenných činnostiach a rozhodnutiach. Kľúčovým dokumentom pre strategické klimatické plánovanie mesta Košice bude „akčný plán“.

Aktivity projektu

1. Akčný plán
2. Budova MMK a priľahlé verejné priestranstvá
3. Ťahanovská vodná záhrada
4. Medzigeneračné komunitné centrum Laborecká 2
5. Enviromentálne centrum
6. Propagácia a informovanosť

Výstupy projektu

Vytvorenie komplexného jednotného dokumentu „akčný plán“ pre strategické klimatické plánovanie mesta Košice. Zníženie emisií CO2 o 2202,4 ton za 6 rokov a zrealizovať 20 klimaticky orientovaných opatrení realizovaných v intraviláne mesta Košice.